Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie zimowym 2020/2021

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie zimowym 2020/2021

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Gmina Domaniów ogłasza konkurs na wybór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych...

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Informujemy że od dnia 11.08.2020r. do dnia 01.09.2020r. na stronie internetowej gminy Domaniów http://ug_domaniow.bipgmina.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarzą

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gmina Domaniów ogłasza konkurs na wybór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::