Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANIÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

Informujemy że od dnia 11.08.2020r. do dnia 01.09.2020r. na stronie internetowej gminy Domaniów http://ug_domaniow.bipgmina.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarzą

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gmina Domaniów ogłasza konkurs na wybór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Gmina Domaniów ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozarządowymi.

Informujemy że od dnia 23.08.2019 r. do dnia 09.09.2019 r. na stronie internetowej gminy Domaniów http://ug_domaniow.bipgmina.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie zostanie umieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Domaniów z organizacjami pozar

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów – WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Niniejszym udostępniam w postaci elektronicznej projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaniów w gminie Domaniów. Przedmiotowy projekt wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach od 12 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Wersja papierowa projektu dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Domaniowie...

Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::