Deklaracja dostępności

Gmina Domaniów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.gminadomaniow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-15
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-15

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Poprawa dostępności załączników w formacie PDF z ostatnich lat (powód: Nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dorota Sala , adres e-mail: sekretarz@gminadomaniow.pl , telefon: 713017372.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Domaniów zlokalizowane jest od strony południowej. Budynek posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne ulokowane w północnej części budynku. Urząd Gminy mieści się na parterze i na I piętrze w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie). Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.

Dostosowanie korytarzy

Ciągi komunikacyjne w budynku zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi kilkadziesiąt lat temu.W ramach jednej kondygnacji budynku występuje zmiana poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody nie mają odpowiedniej szerokości biegu.

Dostosowanie schodów

Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody.

Dostosowanie wind

Wewnątrz budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Brak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Urzędu Gminy Domaniów znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz częściowo monitorowany.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Dodatkowe informacje

Brak

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku planowane jest dostosowanie strony internetowej do wymagań prawnych

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 07:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Sala
Ilość wyświetleń: 58
23 września 2020 14:07 (Dorota Sala) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 14:06 (Dorota Sala) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 września 2020 14:05 (Dorota Sala) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::Witamy w Gminie Domaniów::